Make your own free website on Tripod.com

Kaposi's sarcoma. Note the purplish nodules.

Back to Kaposi's sarcoma